Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1. Správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”) je společnost ATELIER TATIANA s.r.o., IČO: 27177963, se sídlem Praha 1, Celetná 554/4, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 102227.

1.2. Kontaktní údaje Správce:

1.2.1. e-mail: tatiana@tatiana.cz;

1.2.2. telefon: +420 605 257 191;

1.2.3. doručovací adresa: Dušní 1, 110 00 Praha 1.

1.3. Správce je provozovatelem internetového obchodu dostupného na webových stránkách Tatiana.cz (dále jen „E-shop“), jehož prostřednictvím prodává zboží a při jehož provozu dochází ke zpracovávání některých osobních údajů návštěvníků E-shopu (dále jen „Zákazníci“).

2. Rozsah zpracování osobních údajů

2.1. Správce zpracovává osobní údaje Zákazníků, které Zákazníci poskytli Správci při registraci zákaznického účtu, objednávání zboží nebo které získal při plnění kupní smlouvy uzavřené mezi Správcem coby prodávajícím a Zákazníkem coby kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).

2.2. Správce zpracovává především identifikační údaje Zákazníků (jméno a příjmení) a kontaktní údaje Zákazníků (e-mail, telefonní číslo, adresa), bez kterých není možné uzavřít Kupní smlouvu a plnit ji.

2.3. Pro úplnost Správce uvádí, že osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.4. Prodávající upozorňuje Kupující, že zboží prezentované na E-shopu je vyráběno pouze v omezeném počtu kusů, kdy může nastat situace, že některé prezentované zboží nebude již skladem a nebude ho možné vyrobit, a tudíž ani dodat za prezentovaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu, popřípadě odstoupit od Kupní smlouvy, pokud není zboží skutečně skladem. Pokud již Kupující část kupní ceny zboží, které nelze ve skutečnosti dodat, uhradil, bude mu tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

2.5. V případě prezentace chybného nacenění zboží spočívajícího v na první pohled zjevně nesprávné ceně zboží (např. cena se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží, sleva na zboží přesahuje 30 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce), si Prodávající vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu, popřípadě odstoupit od Kupní smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Prodávajícího k odmítnutí objednávky zboží, popřípadě k informování Kupujícího jiným způsobem, ze kterého bude patrné, že Prodávající od Kupní smlouvy odstupuje. Pokud již Kupující část kupní ceny zboží uhradil, bude mu tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1. Účelem zpracování osobních údajů Zákazníků ze strany Správce je především:

3.1.1. výkon práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy;

3.1.2. plnění právních povinností, které se na Správce vztahují; a

3.1.3. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.2. Poskytnutí osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit je podmíněn souhlasem Zákazníků se zpracováním osobních údajů. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat, takové odvolání však bude mít za následek zejména nemožnost zasílat Zákazníkovi cílenou nabídku zboží a služeb a prezentaci marketingových akcí.

3.3. Součástí ceny za zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny za zboží, takové náklady si hradí Kupující sám.

4. Zákonný základ pro zpracování osobních údajů

4.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníků v souladu s:

4.1.1. článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení na základě souhlasu Zákazníků;

4.1.2. článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení s ohledem na plnění Kupní smlouvy;

4.1.3. článkem 6 odst. 1 písm. c) Nařízení s ohledem na splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje; a

4.1.4. článkem 6 odst. 1 písm. f) Nařízení na základě oprávněného zájmu Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

5. Způsob zpracování osobních údajů

5.1. Osobní údaje Zákazníků mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně ve smyslu článku 22 Nařízení (pokud s takovým zpracováním poskytl Zákazníku svůj výslovný souhlas).

5.2. V zájmu zajištění ochrany osobních údajů Zákazníku Správce v souladu s Nařízením užívá a zajišťuje vhodná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo dojít ke zneužití osobních údajů Zákazníků, k jejich neoprávněnému či protiprávnímu zpracování či přístup k nim.

6. Doba uchování osobních údajů

6.1. Správce uchovává osobní údaje Zákazníků po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich zpracování (v případě výkonu práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu) nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

6.2. Osobní údaje poskytnuté na základě souhlasu Zákazníků jsou zpracovávány do doby odvolání souhlasu, maximálně však 10 let.

7. Příjemci osobních údajů

7.1. Osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty třetím osobám subjektům, které Správce pověřil zpracováváním osobních údajů, mezi tyto osoby patří především:

7.1.1. přepravní společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb;

7.1.2. osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu;

7.1.3. osoby zajišťující marketingové služby.

7.2. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje Zákazníků do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.

8. Práva zákazníků

8.1. Zákazníci mají právo v rozsahu a za podmínek stanovených Nařízením:

8.1.1. požadovat přístup ke svým osobním údajům;

8.1.2. na opravu či doplnění svých osobních údajů;

8.1.3. na výmaz svých osobních údajů;

8.1.4. na omezení zpracování svých osobních údajů;

8.1.5. vznést námitku proti zpracování; a

8.1.6. na přenositelnost svých osobních údajů.

8.2. Zákazníci mohou svá práva na ochranu osobních údajů uplatnit vůči Správci zasláním písemného oznámení, a to na kontaktní údaje Správce uvedené výše (poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty).

8.3. Zákazníci rovněž mají právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to na kontaktní údaje Správce uvedené výše (poštou nebo prostřednictvím elektronické pošty).

8.4. Zákazníci mají dále právo podat stížnost dozorovému orgánu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne [BUDE DOPLNĚNO].

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

za ATELIER TATIANA s.r.o.

Tatiana Kováříková, jednatelka