Všeobecné obchodní podmínky

společnosti ATELIER TATIANA s.r.o., IČO: 27177963, se sídlem Praha 1, Celetná 554/4, PSČ 11000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 102227, adresa provozovny: Dušní 1, 110 00 Praha 1, e-mail: tatiana@tatiana.cz, telefon: +420 605 257 191 (dále jen „Prodávající“ a „Obchodní podmínky“)


Všeobecné obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávající je provozovatelem internetového obchodu dostupného na webových stránkách Tatiana.cz (dále jen „E-shop“), jehož prostřednictvím mohou zákazníci (fyzické i právnické osoby) coby kupující (dále jen „Kupující“) uzavírat s Prodávajícím kupní smlouvu distančním způsobem (dále jen „Kupní smlouva“).

1.2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících v souvislosti s uzavíráním Kupní smlouvy. Práva a povinnosti neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

1.3. Prodávající vystupuje při uzavírání a plnění Kupní smlouvy v postavení podnikatele.

1.4. Kupující při uzavírání Kupní smlouvy může vystupovat i v postavení spotřebitele, pokud se jedná o fyzickou osobu, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“). Je-li Kupující Spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti neupravená těmito Obchodními podmínkami kromě Občanského zákoníku rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).

1.5. Prodávající si vyhrazuje právo měnit nebo doplňovat Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že je povinen se seznámit s aktuálně platným zněním Obchodních podmínek před uzavřením každé Kupní smlouvy. Nestanoví-li Obchodní podmínky nebo právní předpisy něco jiného, Kupní smlouva a práva a povinnosti v souvislosti s ní se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době uzavření Kupní smlouvy.

1.6. Obchodní podmínky tvoří v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku část obsahu Kupní smlouvy. Obsahuje-li Kupní smlouva ujednání rozporná s ujednáními obsaženými v těchto obchodních podmínkách, mají ujednání obsažená v Kupní smlouvě přednost před zněním Obchodních podmínek.

1.7. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích na základě dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“).

2. Prezentace zboží

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, neboť se nejedná o nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.2. Na E-shopu jsou zobrazeny informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na vrácení zboží, jestliže toto zboží s ohledem na svůj charakter nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.

2.3. Na E-shopu jsou dále zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a rovněž o způsobu a času jeho dodání. Tyto informace jsou platné pouze při dodání zboží spotřebiteli v rámci České republiky. V případě, že Kupující nevystupuje při uzavírání Kupní smlouvy v postavení Spotřebitele, budou náklady na balení a dodání zboží, způsob i čas jeho dodání sjednány individuálně.

2.4. Prodávající upozorňuje Kupující, že zboží prezentované na E-shopu je vyráběno pouze v omezeném počtu kusů, kdy může nastat situace, že některé prezentované zboží nebude již skladem a nebude ho možné vyrobit, a tudíž ani dodat za prezentovaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu, popřípadě odstoupit od Kupní smlouvy, pokud není zboží skutečně skladem. Pokud již Kupující část kupní ceny zboží, které nelze ve skutečnosti dodat, uhradil, bude mu tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

2.5. V případě prezentace chybného nacenění zboží spočívajícího v na první pohled zjevně nesprávné ceně zboží (např. cena se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží, sleva na zboží přesahuje 30 %, aniž by takové zboží bylo součástí zvláštní marketingové či výprodejové akce), si Prodávající vyhrazuje právo neuzavřít Kupní smlouvu, popřípadě odstoupit od Kupní smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Prodávajícího k odmítnutí objednávky zboží, popřípadě k informování Kupujícího jiným způsobem, ze kterého bude patrné, že Prodávající od Kupní smlouvy odstupuje. Pokud již Kupující část kupní ceny zboží uhradil, bude mu tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího.

3. Cena zboží

3.1. Cena jednotlivého zboží prezentovaného na E-shopu je uvedena včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Pro případ, že charakter zboží neumožňuje cenu rozumně určit předem, je na E-shopu uveden způsob výpočtu ceny.

3.2. Cena jednotlivého zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na E-shopu. Tím není dotčena možnost uzavření Kupní smlouvy s odlišně sjednanými cenovými podmínkami.

3.3. Součástí ceny za zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Kupující vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny za zboží, takové náklady si hradí Kupující sám.

4. Uzavírání kupní smlouvy

4.1. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavírána distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Náklady na elektronickou a telefonickou komunikaci s Prodávajícím nejsou zpoplatněný žádnými poplatky nad rámec obvyklé ceny těchto služeb.

4.2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky zboží, kterou odeslal Kupující prostřednictvím E-shopu (dále jen „Objednávka“).

4.3. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto Obchodních podmínek se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).

5. Objednávka zboží

5.1. Kupující odesílá Objednávku prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na E-shopu, který obsahuje zejména informace o:

5.1.1. objednávaném zboží (zboží, které bylo vloženo Kupujícím do elektronického nákupního košíku prostřednictvím E-shopu);

5.1.2. způsobu úhrady Kupní ceny zboží;

5.1.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

5.1.4. nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží.

5.2. Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil.

5.3. K odeslání Objednávky ze strany Kupujícího dojde v momentě kliknutí na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Kupující bere výslovně na vědomí, že odesláním Objednávky se zavazuje k zaplacení.

5.4. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

5.5. Prodávající po obdržení Objednávky potvrdí obdržení Objednávky Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

5.6. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

5.7. Prodávající je oprávněn uložit Objednávku po jejím potvrzení za účelem plnění Kupní smlouvy a dalších zákonných povinností Prodávajícího. Objednávka, respektive Kupní smlouva i Obchodní podmínky jsou archivovány Prodávajícím v elektronické podobě a Kupujícím k nim nebude umožněn přístup.

6. Zákaznický účet

6.1. Kupujícímu je umožněno registrovat se na E-shopu a vytvořit si tak vlastní zákaznický účet (dále jen „Zákaznický účet“).

6.2. Kupující může při tvoření Objednávky využít údaje uložené ve svém Zákaznickém účtu. Tím není vyloučena možnost Kupujícího činit Objednávku i bez registrace a Zákaznického účtu.

6.3. Kupující je povinen uvádět při registraci Zákaznického účtu i při Objednávce výlučně správné a pravdivé údaje. Kupující je dále povinen při změně registrovaných údajů provést změnu i v Zákaznickém účtu. Prodávající není povinen ověřovat správnost údajů uvedených Kupujícím.

6.4. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn sdělovat přístupové údaje k Zákaznickému účtu třetím osobám. Prodávající není odpovědný za Zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

6.5. Kupující není oprávněn umožnit přístup k Zákaznickému účtu třetím osobám.

6.6. Prodávající je oprávněn zrušit Zákaznický účet především v případech, kdy došlo ke zneužití Zákaznického úču nebo Zákaznický účet není využíván déle než jeden rok. Nevyužívá nebo došlo k porušení povinností vyplývajících z Kupní smlouvy ze strany Kupujícího.

6.7. Prodávající neodpovídá za nepřetržitou přístupnost Zákaznického účtu.

7. Platební podmínky

7.1. Kupní cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy lze uhradit následujícími způsoby:

7.1.1. bezhotovostně platební kartou;

7.1.2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému [BUDE DOPLNĚNO];

7.1.3. bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího;

7.1.4. bezhotovostně platební kartou, nebo v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Dušní 1, 110 00 Praha 1;

7.1.5. v hotovosti nebo platební kartou při převzetí zásilky s objednaným zbožím prostřednictvím poštovního doručovatele (tzv. na dobírku).

7.2. V případě zvolení platby způsoby uvedenými v ustanoveních článku 6.1.1, 6.1.2 nebo 6.1.3 Obchodních podmínek bude zboží odesláno po uhrazení celkové ceny Objednávky, tedy Kupní ceny za veškeré objednané zboží a nákladů spojených s dodáním zboží (dále jen „Celková cena“). Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

7.3. V případě zvolení platby způsoby uvedeným v ustanovení článku 6.1.5 Obchodních podmínek (tzv. na dobírku) je Kupující povinen uhradit Celkovou cenu Objednávky při převzetí zásilky se zbožím.

7.4. V případě, že Kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí zboží v provozovně Prodávajícího a úhrady Celkové ceny předem (bez ohledu na způsob úhrady), je Prodávající v okamžiku vyzvednutí zboží Kupujícím oprávněn ověřit totožnost Kupujícího dle dokladu totožnosti.

7.5. Prodávající je oprávněn, a to zejména v případě, kdy ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (viz článek 3.6 Obchodních podmínek), požadovat uhrazení Celkové ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

7.6. Vlastnické právo ke zboží na Kupujícího přechází až poté, co dojde k uhrazení Celkové ceny Objednávky a dojde k převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je Celková cena uhrazena připsáním na bankovní účet Prodávajícího, v ostatních případech je uhrazena okamžikem provedení platby.

7.7. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad (fakturu) v souladu s příslušnými právními předpisy ve lhůtě patnácti dnů ode dne dodání zboží. Prodávající zašle daňový doklad společně se zbožím nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce, s čímž Kupující výslovně souhlasí.

8. Dodání zboží

8.1. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující zboží v čase uvedeném v tomto ustanovení, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění v obvyklé výši.

8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Zboží bude doručováno způsobem dle volby Kupujícího, a to:

8.3.1. osobním odběrem na provozovně Prodávajícího;

8.3.2. osobním odběrem na výdejních místech společnosti Zásilkovna, Uloženka;

8.3.3. doručením na zvolenou adresu prostřednictvím přepravních společností Česká pošta, PPL CZ, DHL, Zásilkovna.

8.4. Prodávající dodává zboží výhradně v rámci České republiky a Slovenska s tím, že je možné se v individuálních případech dohodnout jinak. Při dodání zboží mimo Českou republiku mohou vzniknout další náklady na dodání zboží (např. celní a jiné poplatky), náklady související s dodáním zboží mimo Českou republiku nese Kupující.

8.5. V případech, kdy je v souladu s Kupní smlouvou Prodávající povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.7. Doba doručení zboží závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude sdělena Kupujícímu v potvrzení Objednávky.

8.8. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky není Kupující povinen zásilku od přepravce převzít. Na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky se zbožím nemůže být brán zřetel.

8.9. Nebezpečí škody na zboží na Kupujícího přechází v okamžiku, kdy ho Kupující převezme. V případě, kdy Kupující zboží nepřevezme (s výjimkou případů dle ustanovení článku 7.8 Obchodních podmínek), přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy měl Kupující možnost ho převzít, ale z důvodů na straně Kupujícího k převzetí nedošlo.

9. Jakost při převzetí

9.1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, a to především ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 Občanského zákoníku a v případě smluvního vztahu se Spotřebitelem i ustanoveními § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele.

9.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti a jiným ujednaným vlastnostem. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

9.2.1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá;

9.2.2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže Prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít; je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu; a

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které byly Prodávajícím poskytnuty před uzavřením Kupní smlouvy.

9.3. Ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Prodávající Kupujícího před uzavřením Kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší, a Kupující s tím při uzavírání Kupní smlouvy výslovně souhlasil.

9.4. V případě, že Kupující je Spotřebitelem, a projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

10. Práva z vadného plnění

10.1. Kupující, který je Spotřebitelem, může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od jeho převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytknutí vady věci neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat. Kupující, který není Spotřebitelem, může vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

10.2. Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

10.3. Smluvní strany tímto sjednávají, že při koupi zánovního zboží Spotřebitelem (zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční), se doba pro vytknutí vady zkracuje na dvacet jedna měsíců.

10.4. Smluvní strany tímto potvrzují, že doba pro vytknutí vady u rozbaleného zboží koupeného Spotřebitelem činí dva roky od převzetí rozbaleného zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní).

10.5. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

10.6. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Kupující zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady.

10.7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud:

10.7.1. Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil;

10.7.2. se vada projeví opakovaně;

10.7.3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy; nebo

10.7.4. je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Kupující obdržel.

10.8. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

10.9. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující prokáže, že zboží odeslal.

10.10. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou Kupní cenu nebo její část.

10.11. Vadu lze vytknout Prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

10.12. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.13. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující, který je Spotřebitelem, o tom musí být informován nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud tato lhůta marně uplyne, je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

10.14. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

10.15. Práva z odpovědnosti za vady zboží může Kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Dušní 1, 110 00 Praha 1, telefonicky na čísle +420 605 257 191 či elektronickou poštou na adrese tatiana@tatiana.cz.

10.16. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však Kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

10.17. Prodávající či jiná osoba může Kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

11. Odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě:

11.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

11.1.2. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil.

11.2. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení končí uplynutím čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží Spotřebitelem nebo jím určenou osobou.

11.3. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu. Spotřebitel může odstoupit od Kupní smlouvy vyplněním a odesláním vzorového formuláře Prodávajícího, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek, na poštovní adresu sídla nebo provozovny Prodávajícího nebo na elektronickou poštou na adresu Prodávajícího tatiana@tatiana.cz.

11.4. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta je zachována, pokud Spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Smluvní strany sjednávají, že Prodávající může jednostranně započíst nárok na náhradu škody na zboží proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

11.5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud Spotřebitel nezvolil jiný způsob a pokud tím Spotřebiteli nevzniknou další náklady. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

11.6. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží zakoupeného v provozovně Prodávajícího. Byla-li Kupní smlouva uzavřena prostřednictvím Prostředku komunikace na dálku nese Kupující náklady na vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.7. Spotřebitel, jehož právo bylo dotčeno nekalou obchodní praktikou dle ustanovení § 4 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele (dále jen „Nekalé obchodní praktiky“), může vedle nároků plynoucích z Občanského zákoníku a těchto Obchodních podmínek:

11.7.1. odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě devadesáti dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy; nebo

11.7.2. požadovat přiměřené snížení Kupní ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti Nekalé obchodní praktiky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, prokáže-li Prodávající, že je to s ohledem na předmět Kupní smlouvy, povahu a závažnost Nekalé obchodní praktiky nepřiměřené

12. Stížnosti a mimosoudní řešení sporů

12.1. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu Prodávajícího tatiana@tatiana.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

12.2. V případě sporu mezi Spotřebitelem a Prodávajícím může Spotřebitel využít možnosti mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky https://adr.coi.cz/cs. Pravidla postupu řešení spotřebitelského sporu jsou uvedena na stránkách České obchodní inspekce.

12.3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu je rovněž možné vést u Evropské komise na webových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr.

12.4. Prodávající informuje Kupující, že kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky http://www.evropskyspotrebitel.cz.

12.5. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitelů.

13. Ochrana osobních údajů

13.1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím samostatného dokumentu označeného jako zásady ochrany osobních údajů, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. V případě, že smluvní vztah vzniklý mezi Smluvními stranami na základě Kupní smlouvy obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že se tento smluvní vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.2. Kupujícímu může být doručováno prostřednictvím elektronické pošty na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

14.3. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek tvoří příloha – Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.

14.4. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne [BUDE DOPLNĚNO].

V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO]

za ATELIER TATIANA s.r.o.

Tatiana Kováříková, jednatelka